Tag Archives: Quy trình xử lý nước thải y tế

QCVN 28:2010/BTNMT đã bộc lộ một số bất cập liên quan đến quy trình xử lý nước thải y tế. Đa số các chỉ tiêu ô nhiễm chưa phù hợp với điều kiện thực tế đối với nước thải y tế.